logoAbusuaman

Contribute!

Add a word

Èdè

[Egba, Ibadan, Oyo, Lagos, Yagba, Owe, Ijumu, Ijesh]

Language

Yorùbá ni èdè mi.
Layomi Akindele 30 Jul, 2016
10
1

Èdè

[Egba, Ibadan, Oyo, Lagos, Yagba, Owe, Ijumu, Ijesh]

Language

Yorùbá ni èdè mi.
Layomi Akindele 30 Jul, 2016
10
1